Donate

Trân trọng cảm tạ mọi sự hỗ trợ tinh thần và vật chất cho Vietnam Film Club để có điều kiện thực hiện các dự án về phim tài liệu lịch sử.
Xin ghi trên chi phiếu ủng hộ: Vietnam Film Club, và gởi về:
Vietnam Film Club
P.O. Box 5036
Springfield, VA 22150